พิธีลงนามปฏิญญาพร้อมการเสวนาหัวข้อ “การแปลงปฏิญญาการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ สู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม”

วันนี้ (๒๔ มิ.ย.๕๖) เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่. นายเอกวิทย์ ภิญโญธรรมโนทัย นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และคณะกรรมการบริหารสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่. ร่วมพิธีลงนามปฏิญญาพร้อมการเสวนาหัวข้อ “การแปลงปฏิญญาการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ สู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม” ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก นายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี. มีผู้ร่วมลงนามในปฎิญญา อาทิ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ ผอ.ททท.สำนักงานจ.กระบี่ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจ.กระบี่ นายกสมาคมโรงแรมจ.กระบี่ ประธานคณะกรรมการบริหารหอการค้าจบ.กระบี่ นายกอบต.หนองทะเล และ ประธานเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนจ.กระบี่. สำหรับการเสวนา ได้รับเกียรติจาก นายทรงยศ โรจนวีระ นักวิเคราะห์งบประมาณ เชี่ยวชาญ สำนักงบประมาณ, นางวิยะดา ศรีรางกูล ผอ.ททท.สำนักงานกระบี่, นายปมุข อัจฉริยะฉาน ประธานกรรมการโรงแรมบียอนด์ รีสอร์ท, นายณรงค์ วุ่นซิ่ว หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ เป็นพิธีกรกิตนิมศักดิ์

จังหวัดกระบี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเยือนไม่น้อยกว่า ๒ ล้านคน สร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้กับประเทศไม่ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ ล้านบาทในแต่ละปี การเติบโตทางการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เกิดผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดในภาพรวม แต่ในขณะเดียวกันก็ได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก และความยั่งยืนของการท่องเที่ยวของจังหวัดทรัพยากรธรรมชาติ ถูกทำลาย แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม เกิดปัญหามลภาวะ ขยะ น้ำเสีย มีการประกอบธุรกิจที่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ธรรมเนียมปฏิบัติ ในลักษณะเป็นสัญญาประชาคมที่สืบทอดกันมา ในเรื่องการจัดระเบียบชายหาด การปฏิเสธกีฬาทางน้ำบางประเภทเริ่มถูกทำลาย ตลอดจนปัญหาการบริหารจัดการที่ยังขาดประสิทธิภาพ
ด้วยความตระหนักต่อความยั่งยืนของการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ ประชาคมจังหวัดกระบี่ อันประกอบด้วย ภาคราชการ ภาคประชาสังคม และภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ที่จะให้คำมั่น แสดงความยืนยัน ให้การยอมรับ ในข้อตกลงที่เกิดจากการร่วมกันปฏิบัติ จัดทำเป็นวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และปฏิญญา จำนวน ๗ ข้อ _​ในนามของภาคส่วนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ ขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานและร่วมลงนาม ปฏิญญา“การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ สู่ความยั่งยืน” ในวันนี้ สืบเนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ และมีความตระหนักและห่วงใยในสภาพปัญหาทางการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นของจังหวัดในปัจจุบัน ทั้งปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว การให้บริการนักท่องเที่ยว การขาดความความเป็นระเบียบเรียบร้อยในแหล่งท่องเที่ยว และการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ที่อาจทำให้จังหวัดกระบี่มิอาจเป็นสุดยอดจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวตามที่ได้รับยกย่องอีกต่อไป จึงได้มีแนวคิดให้มีการจัดทำปฏิญญาการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ขึ้น เพื่อใช้เป็นพันธะสัญญาและกติกาที่ทุกภาคส่วนยอมรับร่วมกันที่จะนำไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวดังกล่าว และได้มอบหมายให้สำนักงานจังหวัดกระบี่ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกระบี่ ดำเนินการจัดทำกระบวนการมีส่วนร่วมรับฟังปัญหา ความต้องการ ของภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม รวม ๑๒ ครั้ง และได้ประมวลผลจัดทำร่างปฏิญญา โดยได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุกส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสื่อมวลชน เพื่อพิจารณาร่างปฏิญญา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยมีผู้เข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นที่ และข้อปรับปรุงที่มีต่อร่างปฏิญญาราว ๑๕๐ คน และได้นำข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เป็นประโยชน์เหล่านั้นมาประมวลและปรับปรุง เป็นปฏิญญาฉบับสมบูรณ์ ที่ชื่อ “ปฏิญญาการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ สู่ความยั่งยืน” ที่ประกอบด้วยปฏิญญาจำนวน ๗ ข้อ ดังนี้ ข้อที่ (๑) ทุกภาคส่วนตระหนักในความเป็นเจ้าของบ้านที่ดี มีจิตใจบริการ ข้อที่ (๒) เป้าหมายการจัดการท่องเที่ยวจะเน้นทำการตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว โดยการรักษาจุดยืนของการเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพ ข้อที่ (๓) มุ่งเน้นการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ข้อที่ (๔) สร้างระบบและมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ข้อที่ (๕) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยวที่เอื้อต่อการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงคุณภาพระดับนานาชาติ ข้อที่ (๖) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อสร้างความสะดวกสบายและยกระดับมาตรฐานความเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ และข้อที่ (๗) พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในพื้นที่ เพื่อเป็นกติกาในการจัดระเบียบ พัฒนา และแก้ไขปัญหา
เพื่อเป็นทิศทางในการปฏิบัติของทุกภาคส่วนสืบไป

25560624-150802.jpg

25560624-150839.jpg

25560624-150855.jpg

25560624-150911.jpg

25560624-150944.jpg

25560624-150931.jpg

25560624-150956.jpg

25560624-151019.jpg

25560624-151029.jpg

25560624-151044.jpg

25560624-151057.jpg

25560624-151124.jpg

25560624-151149.jpg

25560624-151300.jpg

25560624-151309.jpg

25560624-205006.jpg

25560624-205015.jpg

25560624-205022.jpg

25560624-205035.jpg

25560624-205028.jpg

25560624-205043.jpg

25560624-205055.jpg

25560624-205102.jpg

25560624-205112.jpg

25560624-205124.jpg

25560624-205134.jpg

25560624-205142.jpg

25560624-205154.jpg

25560624-205148.jpg

25560624-205201.jpg

25560624-205233.jpg

25560624-230233.jpg

One thought on “พิธีลงนามปฏิญญาพร้อมการเสวนาหัวข้อ “การแปลงปฏิญญาการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ สู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s