ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศตั้ง กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว -ยุบ ศชต. มีผล 1 ก.ย.60

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนที่ 89ก พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่3) พ.ศ.2560 ใจความว่า ให้ยุบเลิก ศูนย์ปฎิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) และจัดตั้งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว โดยให้ภาระกิจเกี่ยวกับการบริการ ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว มาไว้ที่กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว มีผลนับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ระบุเหตุผลว่า ในปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการเจิญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้มีปริมาณนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้การดูแลรักษาความปลอดภัย การให้บริการ การให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมควรยกระดับฐานะกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว สังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และจัดตั้งขึ้นเป็นกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นอกจากนี้โดยที่สถานการณ์การก่อเหตุความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการกระจายตัวไปยังพื้นที่อื่นๆนอกเหนือจากพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ปฎิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนั้นเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในการปฎิบัติหน้าที่ ระหว่างศูนย์ปฎิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และตำรวจภูธรภาค9 อันจะทำให้การแก้ไขปัญหาการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สมควรยุบรวม ศูนย์ปฎิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ากับตำรวจภูธรภาค9 จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

Click to access 6.PDF

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s