3 ประสานผนึกพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่สากล

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผลักดันยุทธ์ศาสตร์ประเทศไทยสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ และตอบสนองตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่เป็นแนวโน้วใหญ่ของโลก ปัจจุบันประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมูลค่า ร่วม 25,000 ล้านบาท และการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 100,000 ล้านบาทในปี 2558 อำเภอคลองท่อม เป็นพื้นที่ในจังหวะกระบี่ที่ประกอบไปด้วย 7 ตำบลแต่ละแห่งมีทรัพยากรที่เป็นแหล่งน้ำพุร้อน ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น สระมรกต น้ำตกร้อน พุน้ำเค็ม หรือ ก็กำลังจะพัฒนาแหล่งน้ำใหม่ๆ ขณะที่บางตำบลก็มีประวัติศาสตร์สืบย้อนกลับไปสู่อดีตกว่า 2,000 ปี ปรากฏหลักฐานการเป็นเมืองท่าการค้าในอดีตที่ถูกค้นพบและโด่งดังไปทั่ว คือ ลูกปัด โดยเฉพาะลูกปัดสุริยาเทพที่มีเรื่องเลาให้สืบสานไปสู่กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม นอกจากนี้ในพื้นที่มีวิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน วีถีชีวิตเกษตร และอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมาก
ดร. ธนันธน์ อภิวันทนาพร เผยว่าในโอกาสนี้ที่เป็นช่วงเริ่มต้นการวิเคราะห์เพื่อกำหนดกลยุทธ์พัฒนาเมืองสปาน้ำพุร้อน การผนึกพลัง 3 ประสานขับเคลื่อนโดย ภาครัฐ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ภาคเอกชน : สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และชุมชนท้องถิ่น : อำเภอคลองท่อม โดยคณะทำงานเมืองสปาคลองท่อม ได้ตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่ใช้ความเด่นของแหล่งน้ำพุร้อนที่หลากหลาย ประวัติศาสตร์เมืองท่าโบราณและวิถีชีวิตพื้นบ้าน มาเป็นจุดเด่นและเติมเต็มยุทธ์ศาสตร์จังหวัดกระบี่ ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นเป้าหมายเชิงยุทธ์ศาสตร์ของประเทศที่จะผลักดันกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ S-Curve ของรัฐบาลที่จะนำพาประเทศออกจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางสู่ประทศที่มีรายได้สูง ด้วยเหตุนี้การวิเคราะห์และตั้งเป้าหมายให้อำเภอคลองท่อม เป็นเมืองสปาน้ำพุร้อนจึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของการท่องเที่ยวประเทศ ที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพื่อดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพพร้อมไปกับการเดินทางท่องเที่ยว ไม่เพียงเท่านี้ยังเป็นเรื่องการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้แก่บริการและสินค้าจากฐานทรัพยากรท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับภาพลักษณ์การเป็นเมืองสปาเพื่อสุขภาพ ทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงให้การสนับสนุนและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นโมเดลต้นแบบการพัฒนากลยุทธ์ขับเคลื่อนเมืองสปาที่จะนำไปขยายผลในอีกหลายพื้นที่อื่นๆของประเทศไทย และแน่นอนว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศไปสู่แหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงตามโรดแมพประเทศไทย
นายศรัทธา ทองคำ นายอำเภอคลองท่อม เปิดเผยถึงการร่วมพลังขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ว่า ทางชุมชนและภาคส่วนรัฐ อำเภอคลองท่อมได้ร่วมกันจัดทำปฏิญญาคลองท่อม และตั้งคณะทำงานเมืองสปาคลองท่อม มาตั้งแต่ปี 2557 มีการระดมสมองและจัดทำข้อเสนอพัฒนาเมืองสปามาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และร่วมการทำงานกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 7 แห่ง และหน่วยงานรัฐในพื้นที่ ที่จะบูรณาการและผลักดันแผนงานและงบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการใหม่ๆ บนฐานทรัพยากรท้องถิ่น ที่เป็นอัตตลักษณ์ ในโมเดลการพัฒนาคลองท่อมเมืองสปาน้ำพุร้อน ซึ่งจะเป็นตัวอย่างการขับเคลื่อนจากเศรษฐกิจฐานรากของคนอำเภอเมืองคลองท่อม หรือ Local Economyสอดคล้องตามยุทธ์ศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศไทยของรัฐบาลและสร้างความยั่งยืนของชุมชนต่อไป
นายปรีชา พูนโภคผล ประธานชมรมสโมสรน้ำพุร้อนไทย กล่าวว่า ภาคเอกชนเองทั้งในพื้นที่คลองท่อมและพื้นที่อื่นๆ ให้ความสนใจที่จะขยับหรือ ปรับโมเดลธุรกิจใหม่เพื่อให้สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์เมืองสปาน้ำพุร้อน โดยการจัดทำของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เราเองมีเป้าหมายที่จะขยายตลาดสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ๆด้วยเช่น กลุ่มครอบครัว กลุ่มหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยว แต่สนใจให้มีมีกิจกรรมด้าน กาย ใจ อาหารดีๆ และได้เรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่น ซึ่งจะมีการพัฒนาและออกแบบบริการท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ นอกเหนือจากตลาดปัจจุบันของคลองท่อม ที่เป็นตลาดกลุ่มผู้สูงวัยมาเพื่อการรักษาหรือบำบัดโรคต่างๆ ในแหล่งน้ำพุร้อน ซึ่งในกลยุทธ์นี้คาดจะให้เกิดการพัฒนาบ่ออาบน้ำสาธารณะมากขึ้นที่มีมาตรฐาน การวางแผนจัดทำภูมิสถาปัตย์เมือง การพัฒนาสาธารณูปโภค การขนส่งและกลยุทธ์การสร้างแบรนด์เมืองสปาน้ำพุร้อน คลองท่อม
เทรนด์การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ Wellness Tourism มีแนวโน้มเติบโตที่ดีทั่วโลก และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ำพุร้อนธรรมขาติของอำเภอคลิงท่อมจะเป็นแม่เหล็กตัวใหม่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่มากขึ้น แน่นอน …นายอภิชัย อรัญญิก ผอ.สนง.การท่องเที่ยวแห่งประทศไทยประจำจังหวัดกระบี่กล่าวย้ำทิ้งท้าย

spatown 1

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s