มาตรฐานร้านอาหารฮาลาลขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อการท่องเที่ยว

28 สิงหาคม 57 ร่วมประชุมรับฟังร่างมาตรฐานร้านอาหารฮาลาลขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งมีข้อสรุปจากที่ประชุมดังนี้
มาตรฐานร้านอาหารฮาลาลขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อการท่องเที่ยว เป็นมาตรฐานร้านอาหารฮาลาลในเชิงสมัครใจ สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อยกระดับสถานประกอบการฯให้บริการนักท่องเที่ยวมุสลิมได้อย่างถูกต้องตามหลักศาสนบัญญัติอิสลาม สร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหาร และบริการที่ดีมีคุณภาพถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนร้านอาหารฮาลาลที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวของประเทศอีกทางหนึ่ง

สำหรับหลักเกณฑ์เบื้อต้นของร้านอาหารที่จะยื่นขอเครื่องหมายรับรองมาตรฐานฮาลาล
1. ร้านอาหาร หมายถึง ร้านที่มีการเตรียม การปรุง และจำหน่ายอาหารพร้อมเสริฟ
2. อาหารฮาลาล หมายถึง อาหารที่ใช้วัตถุดิบ ส่วนผสม และกระบวนการผลิต ที่ถูกต้องตามหลักศาสนบัญญัติอิสลาม
3. มีเก้าอี้นั่งไม่เกิน 50 ที่นั่ง หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 200 ตารางเมตร

มาตรฐานแบ่งเป็น 3 ประเภท
1. มาตรฐานฮาลาล และมาตรฐานบังคับ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 7 เกณฑ์ 9 ตัวชี้วัด
2. มาตรฐานตอยยิบัน (สุขลักษณะ) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 15 เกณฑ์ 61 ตัวชี้วัด
3. มาตรฐานส่งเสริมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 4 เกณฑ์ 7 ตัวชี้วัด

ทั้งนี้ร้านอาหารฮาลาลขนาดกลางและเล็ก จะต้องปฎิบัติตามหลักพื้นฐานฮาลาล ซึ่งเป็นระดับมาตรฐานที่ผู้ประกอบการฯต้องมีและปฎิบัติ และเนื่องจากเป็นเรื่องของศาสนา จึงต้องผ่านตัวชี้วัดทุกตัว จะขาดตัวหนึ่งตัวใดไม่ได้ เช่นเดียวกับตัวชี้วัดด้านตอยยิบัน เป็นมาตรฐานที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารฯต้องปฎิบัติเช่นกัน เนื่องจากเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย ได้แก่ พ.ร.บ.อาหาร, พ.ร.บ.ควบคุมอาหาร, พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม, พ.ร.บ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย, พ.ร.บ.เทศกิจ ส่วนตัวชี้วัดการบริการเพื่อการท่องเที่ยว เป็นมาตรฐานที่ผู้ประกอบการร้านอาหารฮาลาลฯ ควรดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับคุณภาพการบริการ สร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้งยังเป็นการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล เพื่อรองรับการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ โดยตัวชี้วัดด้านสุขลักษณะ และตัวชี้วัดด้านการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 70% จึงจะถือว่าผ่านหลักเกณฑ์

คุณสมบัติของร้านอาหารฮาลาลขนาดเล็กที่สามารถยื่นขอการรับรองได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นสถานประกอบการร้านอาหารที่มีเฉพาะอาหารฮาลาล (มีครัวฮาลาลเพียงครัวเดียว) พร้อมเสริฟ และจำหน่ายเท่านั้น
2. มีเอกสารรับรองหรือเอกสารจดทะเบียน ในการดำเนินการจากหน่วยงานราชการ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/จังหวัด สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่

สำหรับคณะกรรมการตรวจประเมิน ประกอบด้วย
1. ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จำนวน 1 ท่าน
2. ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด จำนวน 1 ท่าน
3. นักวิชาการสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ท่าน
4. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสาธารณสุขจังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 ท่าน
5. ผู้เชี่ยวชาญสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ท่าน เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของโครงสร้างอาคาร/เจ้าหน้าที่ด้านป้องกันอัคคีภัย
6. ผู้แทนกรมการท่องเที่ยว จำนวน 1 คน

เกณฑ์การประเมิน สถานประกอบการต้องอยู่ในเกณฑ์ ดังนี้
1. ต้องผ่านมาตรฐานฮาลาล หรือมาตรฐานบังคับทุกข้อ
2. ต้องได้คะแนนในมาตรฐานตอยยิบัน (สุขลักษณะ) และมาตรฐานส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมกันไม่น้อยกว่า 70 % ของคะแนนรวมทั้งหมด

ระยะเวลาในการรับรองมาตรฐาน
สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จะะได้รับเกียรติบัติรับรองเป็นเวลา 2 ปี แต่ในระหว่าง 2 ปี จะมีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเข้าไปตรวจติดตามเป็นระยะๆ หากสถานประกอบการใดไม่รักษามาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หรือสำนักพัฒนาการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว สามารถเรียกคืนเกียรติบัตรได้ทันที

ผู้ที่สนใจสามารถขอรับแบบฟอร์มการสมัครรวมถึงระเบียบการฯได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

โทรศัพท์ 075-700324 คุณอภิญญา กิ่งเล็ก

มาตรฐาน

20140828_093527_resized unnamed (2) unnamed (5) unnamed (7)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s