การแข่งขัน-สู่มาตรฐานโลก (นานาทรรศนะ)

25560615-142658.jpg

ปัจจุบันการแข่งขันทางด้านธุรกิจโรงแรมได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ มีโรงแรมเกิดขึ้นมากมาย ทำให้ผู้ประกอบการรายเล็ก โดยเฉพาะคนพื้นที่อยู่ลำบาก แล้วต่อไปเราจะให้ชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของทรัพยากรที่แท้จริง ช่วยกันดูแลทรัพยากร ทางด้านการท่องเที่ยวอย่างไร อยากให้ผู้เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบทางด้านนี้มองเหลียวหลังให้ความสำคัญกับชุมชนมากกว่านี้ ผมมีข้อเสนอแนะอยากแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า…

ผู้ประกอบการโรงแรม/ที่พัก ไม่ควรนำกลยุทธ์ด้านราคามาเป็นกลยุทธ์ในการแข่งขันทางธูรกิจเพื่อให้ได้มาซึ่งลูกค้าหรือเอาเปรียบคู่แข่งขันทางธุรกิจ ทั้งนี้ควรนำแนวคิดการพัฒนาด้านต่างๆมาปรับประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม/ที่พักของตนเอง เช่นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ เป็นต้น

เพี่อให้เกิดนวัตกรรมการบริหารจัดการธุรกิจ หรือจุดขายด้านการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจโรงแรม/ที่พัก กับธุรกิจท่องเที่ยวประเภทอื่น

นอกจากนี้ผู้ประกอบการโรงแรม/ที่พัก ประชาชนในท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ควรเข้ามามีส่วนร่วมกันสร้างให้พื้นที่อ่าวนางมีจุดขายด้านการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ซึ่งจะทำให้พื้นที่อ่าวนางมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวแบบพักค้างคืนตลอดทั้งปี

สำหรับในส่วนของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการกำหนดโครงการ branding ทั้งระดับโลกและระดับประเทศเพื่อยกระดับโรงแรม/ที่พัก และบริการสู่ระดับมาตรฐานและสร้างความโดดเด่น เพื่อให้ Brand Image ของอ่าวนางเป็นที่จดจำของนักท่องเที่ยวทั่วโลก
ผมขอฝากสิ่งเหล่านี้เป็นข้อคิดใว้ด้วยในฐานะผมเป็นคนกระบี่ คนพื้นที่ บรรพบุรุษผมเกิดที่นี่ ตายที่นี่ ได้แต่เฝ้ามองมาตลอด และคงไม่มีโอกาสบริหารบ้านเกิด เพราะการเมืองประเทศไทยเปิดโอกาสให้เฉพาะคนมีเงินเท่านั้น

Sumate Changrua

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s