ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (นานาทรรศนะ)

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

รูปภาพปัจจุบันการท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการเติบโตด้านการท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญในการนำรายได้เข้าประเทศ รวมทั้งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยเช่นกัน จากความร่วมมือร่วมใจของหลายๆ ฝ่ายที่ช่วยกันระดมความคิดและวิธีการในการส่งเสริมผลักดัน รวมทั้งการพัฒนา การตลาดและประชาสัมพันธ์ จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น นั่นหมายถึงการรับรู้ข่าวสาร ความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ความสะดวกสบาย ความพึงพอใจ ความประทับใจในแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งการบริการที่ดี จะเป็นเครื่องการันตีในการกลับมาของนักท่องเที่ยวในอนาคต

แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยส่วนใหญ่ อยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. เทศบาล เป็นต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ วิสัยทัศน์ของผู้บริหารจึงเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนา หากผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจในบริบทการท่องเที่ยว และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เข้ามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แล้วนำข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ไปเป็นแนวทางในการพัฒนา และกำหนดทิศทางในอนาคต เพื่อให้การพัฒนามีความยั่งยืนก็จะเป็นประโยชน์ต่อแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ

หากแต่ผู้บริหารในพื้นที่ใดขาดองค์ความรู้ ขาดวิสัยทัศน์ ขาดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มุ่งแต่ทำโครงการเพื่อให้ได้ใช้งบประมาณ การพัฒนาก็จะผิดทิศ ผิดทางนำความเสียหายมาสู่แหล่งท่องเที่ยวได้เช่นกัน ส่งผลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดความนิยมในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ รวมทั้งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ ความสิ้นเปลืองงบประมาณของรัฐซึ่งมาจากภาษีของประชาชน ค่าเสียโอกาส ค่าใช้จ่ายทางการตลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคน ที่จะต้องช่วยกันดูและรักษา และแสดงเจตจำนงค์คัดค้านการพัฒนาที่ส่งผลกระทบสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม ให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลาน…/

 

อิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s